Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.04.2010 12:03 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко
Автор: archdevil Категория: Бизнес   
Прочетен: 5256 Коментари: 3 Гласове:
0Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г.) § 1. В чл. 2 се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) в т. 1: аа) в буква „а“ думите „секция IХ, глава I (II)“ се заменят с „раздел ІХ, глава І, подглава ІІ“; бб) в буква „б“ думите „секция IХ, глава I (III,3)“ се заменят с „раздел ІХ, глава І, подглава ІІІ, параграф 3, буква „а“; б) в т. 2, буква „а“ думите „секция IХ, глава I (II)“ се заменят с „раздел ІХ, глава І, подглава ІІ“; в) в т. 3, буква „а“ думите „секция IХ, глава I (II)“ се заменят с „раздел ІХ, глава І, подглава ІІ“. 2. В ал. 8 думите „в срок до 31.ХII.2010 г.“ се заменят с „в срок до 31.ХII.2012 г.“. 3. В ал. 12 числото „60“ се заменя с „30“. § 2. В чл. 3, ал. 1 думите „срок до 31.ХII.2009 г.“ се заменят със „срок до 31.ХII.2011 г.“, а думите „секция IХ, глава I (II)“ се заменят с „раздел ІХ, глава І, подглава ІІ“. § 3. В чл. 4 се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) в основния текст думите „секция IХ, глава I (III, 3)“ се заменят с „раздел ІХ, глава І, подглава ІІІ, параграф 3, буква „а“; б) точка 1 се изменя така: „1. в срок от 1.І.2010 г. до 30.ХI.2010 г. - за ОБМ от 300 000/мл до 200 000/мл и за ОБСК - до 400 000/мл;“ в) точка 2 се изменя така: „2. в срок от 1.ХІІ.2010 г. до 31.ХII.2011 г. - за ОБМ от 200 000/мл до 100 000/мл и за ОБСК - до 400 000/мл.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) От 1.I.2012 г. не се разрешава изкупуване и преработка на сурово краве мляко, което не отговаря на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I, подглава III, параграф 3, буква „а“ на Регламент 853/2004/ЕС за ОБМ и ОБСК.“ § 4. В чл. 6, ал. 1 думите „помещения за съхранение на мляко (ПСМ) към ферми“ се заменят с „помещения за съхранение на мляко към ферми (ПСМ - F)“. § 5. В чл. 7 абревиатурата „ПСМ“ се заменя с „ПСМ - F“. § 6. В чл. 10 се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) основният текст се изменя така: „(1) Съгласно Решение 2009/861/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г. относно преходните мерки съгласно Регламент № 853/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млеко­преработвателни предприятия в България (OB L 314, 1.12.2009 г.) в срок до 31.ХII.2011 г. млекопреработвателните предприятия, посочени в Приложение І и Приложение ІІ, могат да преработват и неотговарящо мляко, като:“; б) точка 1 се изменя така: „1. млекопреработвателните предприятия с една технологична линия могат да преработват и неотговарящо сурово краве мляко съгласно чл. 3 от Решение на ЕК (2009/861/ЕО) по Приложение ІІ;” в) основният текст на т. 2 се изменя така: „2. млекопреработвателните предприятия с две технологични линии приемат и преработват поотделно отговарящо и неотговарящо сурово краве мляко съгласно чл. 2 от Решение на ЕК (2009/861/ЕО) по Приложение І, като:“. 2. Алинея 2 се отменя. 3. Алинея 5 се отменя. 4. Алинея 6 се изменя така: „(6) Млечните продукти, получени от неотговарящо мляко съгласно ал. 1, т. 1 и т. 2, буква „б“, могат да се: 1. реализират само на националния пазар, или 2. използват само за допълнителна преработка в МПП, посочени в чл. 2 и 3 от Решение на ЕК (2009/861/ЕО).“ § 7. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения: 1. В основния текст думата „четири“ се заменя с „три“. 2. В т. 3 думите „и ал. 6, т. 1, които отговарят на изискванията на Регламент 852/2004/ЕЕС за сградов фонд и оборудване, но преработват неотговарящо мляко“ се заличават. 3. Точка 4 се отменя. § 8. В чл. 13 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 и 2 абревиатурата „ПСМ“ се заменя с „ПСМ - F“. 2. Алинея 6 се отменя. 3. В ал. 7 думите „В МСП - С, и МСП - 2С“ се заменят с „В ПСМ - F и МСП“. § 9. В чл. 15 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Секция IХ, глава I, II, В (3)“ се заменят с „раздел ІХ, глава І, подглава ІІ, буква „Б“, т. 3“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Отговарящото и неотговарящото мляко се транспортират от ПСМ - F и МСП до МПП в отделни секции (клетки) на специализираното транспортно средство съгласно предварително приет часови график между ПСМ - F, МСП и МПП.“ § 10. В чл. 17, ал. 1 думите „и ал. 6“ се заличават, а думата „диамант“ се заменя с „шестоъгълник“. § 11. В чл. 23 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Сурово мляко, съдържащо остатъци от антибиотици в количества над максимално допустимите стойности, посочени в Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (OB L 15, 20.1.2010 г.), и/или съдържащо други инхибитори, се унищожава.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Унищожаването на млякото по ал. 1 се извършва съгласно изискванията на Регламент 1774/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ L 273 от 10.10.2002 г.).“ § 12. Създава се чл. 23а: „Чл. 23а. (1) Странични животински продукти от категория ІІІ, включително суроватка, получени при производство и преработка на мляко и млечни продукти, могат да се използват при спазване на изискванията на Регламент 79/2005/ЕО от 19 януари 2005 г. по прилагането на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета в частта му за използването на мляко, продукти на млечна основа и на продукти - млечни деривати, дефинирани във въпросния регламент като продукти от Категория 3 (ОВ, L, 16 от 20.01.2005 г., стр. 46). (2) Страничните животински продукти по ал. 1 могат да се използват за храна на животни при спазване на следните условия: 1. да е извършена оценка на риска на фермата от официален ветеринарен лекар от отдел „Здравеопазване на животните“ в съответната регионална ветеринарномедицинска служба; 2. да има сключен договор между МПП и фермата; 3. да са спазени изискванията на Регламент 79/2005/ЕО. (3) Странични животински продукти по ал. 1, които не са използвани по реда на ал. 2, се обезвреждат по реда на Регламент 1774/2002/ЕО.“ § 13. Навсякъде в текста думите „дирекция „Растениевъдство и животновъдство“ се заменят с „дирекция „Животновъдство“. Министър: М. НайденовГласувай:
0
0Спечели и ти от своя блог!
1. анонимен - и какво от това?
11.04.2010 12:22
какво от това че млякото се е транспортирало при всички изисквания от хийгиенна гледна точка....................при положение че след това производителя на млечни продукти ...който и да е той....слага всевъзможни и вредни добавки към продукцията си ...и съм убеден че всичко се прави за да издържат по дълго време самите продукти...а не се набляга на качеството като краен продукт....та каквото и да пишем тук едва ли ще променим нещо...и ще сме спокойни само ако ние сами си произвеждаме продуктите...аз лично не вярвам на никого в това производство
цитирай
2. анонимен - Можеш ли да произведеш всичко?
12.04.2010 10:15
Да, прав си. Така или иначе голяма част от изискванията не се спазват. И не се спазват, защото няма контрол. Но не можеш сам да си произведеш всичко. Е поне млякото е сравнително лесно - купуваш си крава, стига да им акъде да я гледаш. Ако не - става малко сложно, защото трябва и къща на село с обор да си купиш :)
цитирай
3. анонимен - Интересный Женский форум
23.10.2012 22:04
Пользователи форума <a href="http://forum.justlady.ru/index.php?showtopic=2811">женский сайт</a> расскажут о лучших новинках и трендах из мира красоты и моды, помогут выбрать собственный индивидуальный стиль, поделятся секретами молодости и здоровья. justlady.ru – это крупнейший в Рунете женский форум, где ежедневно обсуждаются более 100 000 тем. Наш форум дарит уникальную возможность поделиться своими проблемами и радостями, откровенно поговорить о сокровенном, спросить совета и рассказать о своем опыте, пообщаться со старыми друзьями и приобрести новых.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: archdevil
Категория: Бизнес
Прочетен: 19216
Постинги: 5
Коментари: 3
Гласове: 3
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31